Stöd på nätet

Vi har samlat de mest relevanta länkarna på ett ställe. Här finns bl.a. föreningens egna kommunikationskanaler där vi vill poängtera vår Facebookgrupp samt Whatsapp-lista.

Det finns också andra nätforum som en del av oss följer aktivt med, t.ex. olika Facebookgrupper och föreningar.

För skolan och småbarnspedagogiken finns de tre viktigaste med: Valteri Skilla, Dövas förbund och modellerna i Sverige som vi kan ta intryck av.

Om hörsel och teckenspråk finns nio viktiga resurser listade. Vi avslutar listan med några skolor och daghem kopplade till DHBS och tre rikssvenska ideella organisationer som är bra att känna till.

Egna kommunikationskanaler

dhbs.fi
Denna webbplats. Central information om föreningen, tips och aktuellt.
DHBS Facebook
Här finns information från DHBS, men också information som länkas in från andra föreningar. Och så har föreningen en privat diskussionsgrupp.
DHBS Whatsapp
En lista som kompletterar DHBS-gruppen på Facebook. Anmäl dig via ordförande.
DHBS Instagram @dhbs.1979
Här postas med jämna mellanrum uppdateringar av föreningens styrelse.

Nätforum och föreningar där man kan engagera sig

Kuulovammaisten lasten vanhemmat
En finskspråkig grupp på Facebook för föräldrar till barn med hörselnedsättning. Går att söka bland tidigare inlägg.
Hörselskadade barn
En rikssvensk grupp på Facebook för föräldrar till barn med hörselnedsättning. Går att söka bland tidigare inlägg.
Hörselskadade barns föräldraförbund (HBFF) — klvl.fi
Hörselskadade barns föräldraförbund HBFF dit DHBS också hör. Ordnar regionala evenemang och träffar på distans. FB sida som man kan följa. Ger ut tidskriften Nappi.

KLT Helsinki och KLT Pohjanmaa är regionala finskspråkiga hörselföreningar inom HBFF med program för familjer. Se Facebook-grupperna: Helsinki och Pohjanmaa
Finlandssvenska teckenspråkiga rf (FST) — dova.fi
Facebook: Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Också infogrupp på Whatsapp. Ordnar kurser i teckenspråk. Samarbete med DHBS kring program för familjer. Också webbplatsen teckeneko.fi
LapCi rf — lapci.fi
Riksföreningen för barn med cochleaimplantat. Också Facebook-grupp.
Hörselskadade i arbetslivet rf (HiA) — hia.horsel.fi
HiA verkar för bättre livskvalitet åt personer med nedsatt hörsel. En förening där DHBS-ungdomarna kan aktivera sig som vuxna. Ordnar program för familjer med äldre barn. Tidskriften Hör hit.
Svenska hörselförbundet — horsel.fi
Takorganisation för svenskspråkiga regionala hörselföreningar i Finland. Tidskriften Vi hörs. Man kan bli medlem i en lokalförening.

Föreningen Hörseltjänst arrangerar årligen ett sommarläger för finlandssvenska barn och unga med hörselnedsättning. Sommarlägret sker ofta under första veckan i augusti. Informationen åt familjerna kommer via habiliteringshandledarna. Föreningen hör till Svenska hörselförbundet.
Kuuloliitto — kuuloliitto.fi
Finskspråkiga motsvarigheten till Svenska hörselförbundet.
Dövas servicestiftelse — kpsaatio.fi
Sköter Juniorprogrammet, som organiserar sommar- och veckoslutskurser på teckenspråk för barn med hörselnedsättning och deras familjer.

Stöd för skolan och småbarnspedagogiken

Valteri — www.valteri.fi/sv
Valteri – ett center som stöder barn och unga med behov av stöd. Organiserar stödperioder för barnen i skolan. Gör handledningsbesök i småbarnspedagogiken, förskolan och skolan. Här jobbar Eivor Larpes. 
Dövas förbund — kuurojenliitto.fi/sv
Finlands dövas förbund FDF stöder och ger råd, bland annat om teckenspråk i småbarnspedagogiken och i skolan. Facebook: FDF:s teckenspråkiga ankdamm. Här jobbar Annika Aalto. Kuurojen lehti.
Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige — spsm.se
Information om stöd inom småbarnspedagogiken och i skolan på flera webbplatser: spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/
spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/framgangsfaktorer/

Nätresurser om hörsel och teckenspråk

kuuloavain.fi
Information för hörselskadade barns föräldrar. Hörselförbunden samarbetar.
handlaget.fi
Ger ut teckenspråkigt material. Nära kopplat till DHBS via Hannele Rabb.
teckna.fi
Teckna med Sandra. Hemundervisning i stödtecken, tecknad svenska och finlandssvenskt teckenspråk. 
finssl.signwiki.org
Ordbok för finlandssvenskt teckenspråk med videoklipp. Fritt fram att ladda upp.
suvi.teckensprak.net
Suvi finlandssvensk nätordbok. Man kan t.ex. söka på handformer. Redigerad.
viittomakielinenkirjasto.fi
Teckenspråkiga biblioteket. Bl.a. sånger med stödtecken, teckenmemory, filmer
viittomahaku.fi
Praktisk sökmotor för finskt teckenspråk
folkhalsan.fi/tecken
Tecken som stöd. Folkhälsans resurs.
SignItForward
Tidigare DHBS ordförande Brita Edlund visar finlandssvenska tecken på flera hundratals videoklipp. Endast iPhone / iPad. 

Skolor och daghem med koppling till DHBS

Förskolan Snäckan
År 1982 började det första döva barnet vid Snäckan. Sedan dess har Snäckan kontinuerligt haft både döva, CI och hörselskadade barn integrerade i förskolan.
Ytteresse skola
År 1997 började den första hörselskadade eleven i skolan. Sedan dess har skolan kontinuerligt haft både döva och hörselskadade elever integrerade i hörande klass. Har läroplan som inkluderar hörselmedvetenhet.
Gymnasiet i Örebro
I Örebro finns Sveriges enda Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning och kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet). En del elever från Finland har gått här.

Rikssvenska organisationer

dhb.se
Riksförbundet för döva och hörselskadade barn eller har språkstörning. HBFF:s motsvarighet i Sverige.
hrf.se
Hörselskadades riksförbund i Sverige. Motsvarar Kuuloliitto och Svenska hörselförbundet.
barnplantorna.se
Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat. Motsvarar Lapci i Finland.

Artikeln uppdaterades 21 apr 2024